KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA III/1-2 1999

 

OBSAH

CONTENTS

i – v ABSTRAKTY

vi – x ABSTRACTS

1 – 23 INNOVATION AND INTEGRATION IN PUBLIC SERVICE MANAGEMENT
INOVÁCIA A INTEGRÁCIA V RIADENÍ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ADRIENNE CURRY AND ALEXANDRIA BRYSLAND

24 – 34 TQM IN HIGHER EDUCATION: AN EUROPEAN MODEL
TQM VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ: EURÓPSKY MODEL

                    TAUNO KEKÄLE

35 – 40 THE ASSESSMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS EFFECTIVENESS
HODNOCENÍ EFEKTÍVNOSTI SYSTÉMU MANAŽMENTU JAKOSTI

                    JAROSLAV NENADÁL

41 - 45 PERSONAL EXCELLENCE AND AUTO-ECOLOGY
OSOBNÁ EXCELENTNOSŤ A AUTO-EKOLÓGIA

GEJZA TIMČÁK

46 – 49 WHAT IS LACKING TO OUR FIRMS TO ACHIEVE THE EXCELLENCE?
ČO CHÝBA NAŠIM FIRMÁM K DOSIAHNUTIU EXCELENTNOSTI?

EDITA HEKELOVÁ

50 – 54 METODIKA STANOVENIA NEPRESNOSTI TECHNOLOGICKEJ SÚSTAVY VO VÝROBNOM PROCESE
METHOD DETERMINE INACCURATE OF TECHNOLOGY SYSTEM IN MANUFACTURING PROCESS

                    MILAN BOROVIČKA A ALEXANDER JANÁČ

55 - 62VIACFAKTOROVÁ KVANTITATÍVNA MARKETINGOVÁ METÓDA PROGNÓZOVANIA
MULTI FACTOR QUANTITATIVE MARKETING FORECASTING METHOD

DUŠAN MALINDŽÁK ML. A DUŠAN MALINDŽÁK ST

63 – 67 TAGUCHIHO STRATOVÁ FUNKCIA A MERANIE PRÍNOSOV ZO ZLEPŠOVANIA KVALITY
TAGUCHI'S  LOSS FUNCTION AND THE MEASUREMENT OF
THE QUALITY IMPROVEMENT BENEFITS

MILAN TEREK - ĽUBICA HRNČIAROVÁ - FRANTIŠEK PELLER

68 – 72 ŠTATISTICKÉ RIADENIE KVALITY. INDEXY SPÔSOBILOSTI A ICH TESTOVANIE
STATISTICAL QUALITY CONTROL. CAPABILITY INDECES AND THEIR TESTING

ĽUBICA HRNČIAROVÁ A MILAN TEREK

74 – 81 K NIEKTORÝM OTÁZKAM SLEDOVANIA POŽIADAVIEK, OČAKÁVANÍ A SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV
SOME ASPECTS OF MONITORING THE CUSTOMER REQUIREMENTS,
EXPECTATIONS AND CUSTOMER SATISFACTION

DRAHOSLAVA ŠÚLEKOVÁ A SOŇA HURNÁ

82 – 87 JSOU POSTUPOVÉ DIAGRAMY DOSTATEČNÉ PRO ZDOKONALOVÁNÍ PROCESÙ SYSTÉMU JAKOSTI?
ARE THE FLOWCHARTS SUFFICIENT FOR THE IMPROVEMENT OF PROCESSES OF QUALITY SYSTEMS?

                    ROMAN PRÁŠEK

                    88 – 95 FMEA PROCESOV RIADENIA KVALITY
                    QUALITY MANAGEMENT PROCESS FMEA

KRISTÍNA ZGODAVOVÁ

                    96 – 97 RECENZIE KNÍH
                   BOOKS REVIEW