[1]
Khayrullina, M.V. 2017. CSR in Sustainable Development: Comparative Analysis. Quality Innovation Prosperity. 21, 3 (Nov. 2017), 36–49. DOI:https://doi.org/10.12776/qip.v21i3.943.