Khayrullina, M. V. (2017). CSR in Sustainable Development: Comparative Analysis. Quality Innovation Prosperity, 21(3), 36–49. https://doi.org/10.12776/qip.v21i3.943