Khayrullina, M. V. “CSR in Sustainable Development: Comparative Analysis”. Quality Innovation Prosperity, vol. 21, no. 3, Nov. 2017, pp. 36-49, doi:10.12776/qip.v21i3.943.